HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
,sx.sl wdYdj jeä lrk m,;=re ál fukak

kj fhdjqka úhg m;ajqk ldka;d fyda msßñ ´kEu flfkl=g ,sx.sl wdYdj ;sfnkjd’ tfy;a tÈfkod ðú;fha§ isÿjk isÿùï iu. ,sx.sl wdYdjka ke;s ù
hkjd’ mjq,la i;=áka isàug ,sx.sl;ajh wksjd¾h fõ’

wo iudcfha fndfyda wh w;r ,sx.sl ÿn,;d nyq, jYfhka olakg ,efnkjd’ úfYaIfhka ksis jhi blaujd újdy ùu” u;a o%jH j,g keUqreùu wd§ lreKq iqúfYaIhs’

wm .kakd wdydr w;ßka ,sx.sl yelshdj jvjk ,sx.sl yelshdj ;Dma;su;a lrk wdydr lsysmhls fï’

fuu wydr .ekSfuka Tng Tfí ,sx.sl Yla;sh jeälr .ekSug yels jkq we;’


        flfi,a
        ldnrx.d
        iafg%dafnß
        foys hqI
        lcq” rglcq
        w,s .eg fmar
        ¥ßhka
        fnß
        fo¿ï
        fpdl,Ü
        wdukaÙ
        ì;a;r

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER