HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Virat Kohli  


fldaá .Kkl .KqfoKqjlg mhska .id ‘flda,s’ f,dalhug ÿka wmQre wdo¾Yh fukak

bkaÈhdkq lKavdhfua kdhl  úrd;a flda,s ñ,shk .Kkl isis,a îu .KqfoKqjla m‍%;slafIam lr we;s njg
jd¾;d m< jkjd

Tyq jdhqlD; îu j¾. mdÑÉÑ fkdlrk ksid;a isis,a îu mdÑÉÑ fkdlrk fi!LH iïnkak wdydr rgdjla wkq.uk lrk ksid;a tu b,a,Su m‍%;slafIam lr we;s njg jd¾;d jkjd


tys§ úrd;a flda,s mjid we;af;a ;uka tjeks foaj,a mßfNdackh fkdlrkafka kï wks;a whf.ka th mßfNdackh lrkakehs b,a,d isákafka flfiao hkakhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER