HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

News  

‘ckaoh iqkdñhla jf.a tkjd'' th keje;aúh fkdyelshs’''kdufhdackd leojk" ue;sjrKh mj;ajk Èkhka uefld lshhs''

mkaÿj fua jk úg ue;sjrK fldñIka iNdjg ,eî we;s nj ue;sjrK fldñifua iNdm;s uyskao foaYm‍%sh uy;d
mjihs'

ta wkqj m<d;a md,k ue;sjrKh ioyd kdu fhdackd leoùu fkdjeïn¾ 27 jeksodhska wdrïN jk i;sh ;=, wdrïN lsÍug ye;sjkq we;ehso Tyq ioyka lrhs'


m<d;a md,k ue;sjrKh ioyd Pkao úuiSu ,nk ckjdß 25&30 w;r Èkl§ meje;aùug yelsjkq we;ehso Tyq úYajdih m, lrhs'

flfia fj;;a fua iïnkaOfhka wjika ;SrKh fua ui 17 jkod iajk ue;sjK fldñIka iNdj úiska ;SrKh lrkq we;s njo iNdm;sjrhd jeä ÿrg;a lshd isáfhah'


President Maithripala Sirisena took part in the World Diabetes Day walk and fitness program which was organized parallel to World Diabetes Day which falls on November 14.

The walk and the fitness program were organized by the Health, Nutrition and Indigenous Medicine Ministry which was held at Galle face grounds Colombo.


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER